Přihláška ke členství

O členství v Klubu se může ucházet plnoletý člověk, které splňuje podmínky uvedené v čl. III.2 Stanov Klubu, souhlasí se stanovami Klubu a podepsal písemnou přihlášku do spolku.

Členem Klubu může být:

a) pacient s urologickým onemocněním;

b) osoby mající vztah k pacientovi s urologickým onemocněním, např. rodinní příslušníci, přátelé; nebo

c) další osoby se zájmem o problematiku urologických onemocnění (např. lékaři).

O přijetí člena Klubu rozhoduje statutární orgán Klubu (Rada) na základě písemné přihlášky. Uchazeč se stává členem Klubu okamžikem schválení přihlášky dle předchozí věty.

Přihláška obsahuje jméno, příjmení a bydliště uchazeče o členství, prohlášení o souhlasu se stanovami Klubu a dále informaci o tom, kterou podmínku dle článku III.2 Stanov Klubu uchazeč splňuje.

Členství v Klubu zaniká:

a) na základě žádosti člena o vystoupení z Klubu;

b) vyloučením z Klubu rozhodnutím Rady, pokud daný člen nedodržuje povinnosti podle těchto stanov anebo jiným hrubým způsobem poškozuje Klub nebo jeho členy.

Přihláška ke členství v Klubu pacientů s urologickým onemocněním

* značí požadované pole


Souhlas:

 

Na adresu uvedenou v přihlášce Vám bude zaslána písemná podoba přihlášky. Až po podepsání a odevzdání písemné přihlášky se zájemce stává členem Klubu.

 

Korespondenční adresa pro odeslání přihlášky v tištěné podobě:

Klub pacientů s urologickým onemocněním

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

V Úvalu 84

150 00 Praha 5

 

Členství v Klubu pacientů s urologickým onemocněním je dobrovolné a ZDARMA.